Takashi Shimizu, Kazuko Shingyoku Movies
DVD The Grudge 2 HDV1.2

The Grudge 2 HDV1.2